Skip to: Content | Sidebar | Footer

گره هشت تعقیب

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و انواع گره های سنگنوردی صحبت شد، در این مطلب گره هشت تعقیب شرح داده می شود.

گره هشت تعقیب: این گره جهت اتصال طناب به صندلی سنگنورد استفاده می شود، این نوع گره هم در صعود سر طناب و هم در صعود قرقره مورد استفاده سنگنوردان می باشد، این گره بسیار محکم است و در صورت سقوط سنگنورد چون به صندلی متصل می باشد از سقوط نهایی سنگنورد جلوگیری می کند.

در تصویر زیر روش کامل زدن گره هشت تعقیب را مشاهده می نمائید:

در تصویر زیر روش زدن گره هشت تعقیب را به صورت مرحله مرحله مشاهده می نمائید:

در اینجا می توانید کلیپ روش زدن گره هشت تعقیب را مشاهده نمائید.

پی نوشت:

◄ فراگیری درست گره هشت تعقیب و به کارگیری آن بسیار مهم و حساس است، زیرا مستقیما” با جان شما سنگنوردان عزیز در ارتباط است.

◄ در ابتدا شاید احساس کنید که نمی توانید این گره را فرا بگیرید، ولی مطمئن باشید با تمرین و اعتماد بنفس، کاملا” به زدن این گره مسلط خواهید شد.

صعود قرقره و صعود سر طناب

صعود قرقره: در صعود قرقره سنگنوردان به یک حمایت ثابت (قرقره) در بالای دیواره متصل هستند و سنگنورد در این نوع صعود می تواند تمام تلاش خود را بر روی صعود متمرکز نماید و حمایت خود را ۱۰۰٪ به حامی خود بسپارد. در این صعود یک نفر که از همه وارد تر است قرقره را در بالای دیواره نصب و طناب را از آن عبور می دهد تا افراد بعدی به صورت قرقره صعود نمایند.

نمونه صعود قرقره:

◄ در اینجا می توانید ویدئویی مربوط به صعود به روش قرقره را مشاهده نمائید.

صعود سر طناب: در صعود سر طناب سنگنورد ۵۰٪ حمایت از خود را بر عهده دارد، به این معنی که هر ۱ الی ۲ متری که صعود می کند باید یک اسلینگ را در رول بر روی دیواره نصب کند (البته قبل از صعود رول ها به وسیله یکی از ماهر ترین افراد گروه در دیواره کار گذاشته می شوند) و طناب خود را داخل اسلینگ بیاندازد تا حمایت خود را تا آن ارتفاع فیکس نماید.

نمونه صعود سر طناب:

◄ در اینجا می توانید ویدئویی مربوط به صعود به روش سرطناب را مشاهده نمائید.

تذکر: افراد مبتدی باید در ابتدا از روش صعود قرقره استفاده نمایند، و بعد از مدتی آموزش و تمرین از صعود سر طناب استفاده کنند.

نکته: در صعود سر طناب است که می توانید پیشرفت و ترقی نمائید، چون روش درست استفاده از اسلینگ و کاربری آن را به صورت عملی تمرین خواهید کرد و ترس از اشتباه و سقوط باعث دقت و در نهایت پیشرفت شما خواهد شد.