Skip to: Content | Sidebar | Footer

معرفی وسایل سنگنوردی (کلاه – هشت فرود – رول)

19

کلاه سنگنوردی: برای محافظت از سر سنگنوردان در مقابل ضربه های احتمالی، ریزش سنگ، یخ و سقوط.

21

هشت فرود: به شکل عدد هشت انگلیسی می باشد، که فقط در فرودها و بر اساس شکست طناب عمل می نماید، این ابزار جهت حمایت توصیه نمی شود.

34

رول: زمانی که هیچ شکافی در دیواره وجود ندارد و امکان نصب هیچ ابزاری نیست، از رول استفاده می شود. رول ها در سوراخی که با مته مخصوص سنگنوردی در دیواره ایجاد شده کوبیده می شود، و از مقاومت بسیار زیادی برخوردار می باشد.