Skip to: Content | Sidebar | Footer

گره پروانه

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و کوهنوردی و انواع گره های سنگنوردی و کوهنوردی صحبت شد، در این مطلب به شرح گره پروانه می پردازم.

گره پروانه:

این نوع گره در وسط طناب و یا طنابچه کوهنوردی زده می شود، یادگیری آن آسان و کاربرد آن زیاد است. در کل هر جایی از طناب که احتیاج به حلقه دارید، این گره بهترین گزینه برای شماست.

کاربردها:

۱- این گره در برنامه های کوهنوردی، حرکت در شب، حرکت در مه و بوران، برای متصل شدن چندین کوهنورد به هم و حمایت همزمان مورد استفاده قرار می گیرد.

۲- این گره در جایی از طناب که پوسیده و آسیب دیده است زده می شود و بدین ترتیب فشار از روی قسمت آسیب دیده طناب خارج می گردد.

۳- این گره در کارگاه سنگنوردی، بعنوان گره خود حمایت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۴- این گره برای اتصال ۲ طناب به هم نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد، مانند گره دو سر طناب.

تاریخچه:

کوهنودان قدیمی به این نوع گره (گره نفر وسط) هم می گفتند.

آموزش تصویری:

منبع عکس: هم طناب

پی نوشت: یادگیری این گره برای همه کوهنوردان ضروری است.

انواع گره های سنگنوردی

در مطالب گذشته در مورد خواص گره های سنگنوردی صحبت شد، در این مطلب انواع گره های سنگنوردی به صورت فهرست ارائه می شود، و در آینده هر کدام را به صورت جداگانه شرح خواهم داد.

۱- گره هشت ساده

۲- گره هشت تعقیب

۳- گره هشت یک لا

۴- گره هشت دو لا

۵- گره سر دست

۶- گره دو سر طناب

۷- گره تسمه

۸- گره خود حمایت

۹- گره حمایت

۱۰- گره پروسیک

۱۱- گره پروانه