Skip to: Content | Sidebar | Footer

گره پروسیک

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و انواع گره های سنگنوردی صحبت شد، در این مطلب گره پروسیک شرح داده می شود.

سنگنوردان به وسیله گره پروسیک می توانند حمایت از خود را در زمان فرود و یا صعود بر عهده گیرند، خاصیت این گره چفت شدن بر روی طناب است و بنا به همین خاصیت در صعودها و عملیات بالا کشی نیز کاربرد دارد، ولی بیشترین کاربرد آن پشتیبانی فرود می باشد.

برای ساختن این گره از طنابچه ای به قطر ۵ الی ۷ میلیمتر استفاده کنید که دو سر طنابچه بوسیله گره دو سر طناب به هم متصل شده باشند، با سه دور حلقه کردن طنابچه بر روی طناب اصلی (طناب ثابت) گره پروستیک بوجود می آید و به صندلی کوهنورد متصل می گردد، وقتی سنگنورد توسط وزن خود این گره را تحت فشار قرار دهد، گره محکم به طناب اصلی می چسبد و اجازه می دهد سنگنورد صعود و یا فرودی ایمن داشته باشد.هر سنگنورد و یا کوهنوردی باید زدن گره پروسیک را برای نجات جان خودش فرا گیرد.

لازم به ذکر است نام این گره از نام خانوادگی ابداع کننده آن، کوهنورد اتریشی دکتر Karl Prusik گرفته شده است.

در زیر روش زدن گره پروسیک را مشاهده می نمائید:

در زیر نمونه ای از گره پروسیک و استفاده از آن به عنوان خود حمایت برای فرود را مشاهده می نمائید: