Skip to: Content | Sidebar | Footer

گره پروانه

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و کوهنوردی و انواع گره های سنگنوردی و کوهنوردی صحبت شد، در این مطلب به شرح گره پروانه می پردازم.

گره پروانه:

این نوع گره در وسط طناب و یا طنابچه کوهنوردی زده می شود، یادگیری آن آسان و کاربرد آن زیاد است. در کل هر جایی از طناب که احتیاج به حلقه دارید، این گره بهترین گزینه برای شماست.

کاربردها:

۱- این گره در برنامه های کوهنوردی، حرکت در شب، حرکت در مه و بوران، برای متصل شدن چندین کوهنورد به هم و حمایت همزمان مورد استفاده قرار می گیرد.

۲- این گره در جایی از طناب که پوسیده و آسیب دیده است زده می شود و بدین ترتیب فشار از روی قسمت آسیب دیده طناب خارج می گردد.

۳- این گره در کارگاه سنگنوردی، بعنوان گره خود حمایت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۴- این گره برای اتصال ۲ طناب به هم نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد، مانند گره دو سر طناب.

تاریخچه:

کوهنودان قدیمی به این نوع گره (گره نفر وسط) هم می گفتند.

آموزش تصویری:

منبع عکس: هم طناب

پی نوشت: یادگیری این گره برای همه کوهنوردان ضروری است.