Skip to: Content | Sidebar | Footer

اصول گام برداری صحیح در کوهستان

گام برداری صحیح در کوهستان (صعود)‏

◄ بدن در هر حالتی می بایست بر سطح افق عمود باشد.

◄ حتی المقدور تمامی کف پا روی زمین قرار گیرد، باستثناء شیب های تند که با نوک پا گام بر می داریم، استفاده از نوک پا موجب خستگی زودرس عضلات پا می گردد.

◄ آهنگ حرکت یکنواخت، قدم ها یکسان و با ریتم منظم حرکت می کنیم. (آهسته و پیوسته)‏

◄ ابتدا پنجه و بعد پاشنه پا روی زمین قرار می گیرد.

◄ در هر گام پای تکیه گاه صاف سپس پای بعدی از زمین برداشته شود. (نباید با زانوی خم صعود کرد)

◄ فاصله پاها نباید از یکدیگر زیاد باشد.

◄ تنفس از طریق بینی انجام شود، زیرا تنفس از دهان باعث خشکی گلو، تشنگی و در هوای سرد سرما خوردگی و عفونت گلو می گردد .

◄ در شیب های تند و ارتفاعات بالا، با هر گام دم و با گام بعدی عمل باز دم را انجام می دهیم.

◄ پس از هر یک ساعت حرکت پنج دقیقه استراحت لازم است.

◄ برای هر صعود مهم ترین مسئله تقسیم صحیح انرژی می باشند.

گام برداری صحیح در کوهستان (فرود)‏

◄ پا از زانو کمی خم و با انعطاف حرکت می کنیم.

◄ ابتدا پاشنه و سپس پنجه پا را روی زمین قرار می گیرد.

◄ اگر شیب تند است، به روش پلکانی و از پهلو با بقل پا فرود می آییم.

◄ در شن اسکی ها، باید بدن را کمی خم و پاشنه پا را در شن فرو کرده فرود می آییم.

منبع

پی نوشت:
◄ کوهنوردان عزیز باید در قسمت پائین آمدن (فرود) دقت بیشتری انجام گیرد، چون بیشتر آسیب های وارده به زانو و کمر در زمان فرود ایجاد می شود.